jQuery API 中文文档(适用jQuery 1.0 - jQuery 2.0)
 • 尺寸
 • 效果
 • 基础
 • 自定义
 • 渐变
 • 滑动
 • 事件
 • 浏览器事件
 • 文档加载
 • 事件绑定
 • 事件对象
 • 表单事件
 • 键盘事件
 • 鼠标事件
 • 表单
 • 内部函数
 • 操作
 • Class属性
 • 复 制元素
 • DOM 插入并包裹现有内容
 • DOM 插入现有元素内
 • DOM 插入现有元素外
 • DOM 移除
 • DOM 替换
 • 通用属性
 • Style 属性
 • 杂项
 • 集合操作
 • 数据存储
 • DOM 元素方法
 • 设置方法
 • 位置
 • 特性
 • jQuery 对象实例特性
 • 全局jQuery 对象特性
 • 已删除的
 • 选择器
 • 属性
 • 基础
 • 基础筛选
 • 子元素筛选
 • 内容筛选
 • 表单
 • 层级
 • jQuery 扩展
 • 可见性筛选
 • 遍历
 • 筛选
 • 其他遍历
 • 树遍历
 • 实用工具
 • 版本
 • 版本 1.0
 • 版本 1.0.4
 • 版本 1.1
 • 版本 1.1.2
 • 版本 1.1.3
 • 版本 1.1.4
 • 版本 1.2
 • 版本 1.2.3
 • 版本 1.2.6
 • 版本 1.3
 • 版本 1.4
 • 版本 1.4.1
 • 版本 1.4.2
 • 版本 1.4.3
 • 版本 1.4.4
 • 版本 1.5
 • 版本 1.5.1
 • 版本 1.6
 • 版本 1.7
 • 版本 1.8
 • 版本 1.9

 • jQuery快速API参考

  选择器

  事件

  核心

  感谢所有对本文档提过帮助、翻译建议、拍过砖朋友:

  @丸子-_-@元彦@caikan@雷欧尼克斯@准万博ManBetXapp工程师

  其他说明:

  jQuery快速API参考来自:http://oscarotero.com/jquery/

  联系我:

  如果您有任何建议,或者拍砖,欢迎在微博上@愚人码头 联系我。